-CONCEPTES-

Web Imatges Grups Directori

 

alienació
atomisme
algorismecàlcul lògic


deducció

enunciat

filosofia

implicació

premissa


veritat

A
ànima arkhé
ànima del món
art
alienació________________

BC

conclusió
conseqüència lògica


DEF

forma lògica

GHI

inferència

sil·logisme

teoria de la correspondència
validesa


apeiron
art, filosofia de l'
consistència