Guia Docent Cicle Superior de Manteniment d'equips industrials

cfgs-sistemes1cfgs-sistemes2cfgs-sistemes3

[Família professional Manteniment i serveis a la producció]

2000 hores (2 cursos acadèmics)

De què treballaràs?

On treballaràs?

Què estudiaràs?

Crèdits

Primer curs (tarda de 16 h a 21 h)

C1 Processos de gestió i manteniment 105h
C2 Muntatge i manteniment del sistema mecànic 140h
C4 Muntatge i mant. dels sistema elèctric i electrònic 140h
C5 Muntatge i manteniment de sistemes automàtics de producció 210h
C8 Representació gràfica en maquinària 105h
C10 Plans de seguretat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions 70h
C11 Elements de màquines 105h

Segon curs (tarda de 16h a 21 h)

C3 Muntatge i manteniment dels sistemes hidràulic i pneumàtic 140h
C6 Projectes de modificació de l’equip industrial 175h
C7 Tècniques de fabricació per al manteniment i muntatge 210h
C9 Qualitat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions 70h
C12 Relacions en l’àmbit de treball 70h
C13 Formació i orientació laboral 70h
C14 Formació en centres de treball 350h
C15 Anglès tècnic 70h

Quin requisit necessites per a accedir al cicle?

Si vols continuar estudiant, què pots fer?

Qualsevol carrera universitària, amb convalidació de crèdits en algunes enginyeries.

Branques de coneixement afins:

Enginyeria

Arquitectura

Ciències

La formació pràctica en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriu l’institut i l’empresa.

Aquestes pràctiques són obligatòries i formen part del programa curricular del cicle formatiu. Tenen una durada de 350 hores i es poden realitzar a partir del tercer trimestre del primer curs.

Objectius

Amb la FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

Programació i avaluació

El tutor de l’alumne programarà la FCT segons un pla d’activitats acordat amb l’empresa col·laboradora. L’alumne disposarà d’un quadern electrònic de seguiment via web, a través del qual el tutor anirà supervisant el desenvolupament de les pràctiques.

En acabar la FCT, la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne, mitjançant un informe que incorporarà al quadern de seguiment. El tutor a partir d'aquesta valoració qualificarà la FCT com a Apte o No Apte.

Exempcions

En el cas en què l’alumne acrediti haver assolit els objectius d’adquisició de competència professional i d’inserció laboral de manera parcial o total, mitjançant l’experiència laboral, podrà demanar l’exempció total o parcial de la FCT.

L'exempció la resoldra la direcció del centre.El tutor assessorarà a l'alumne sobre el procés de sol·licitud d’exempció i la documentació necessària, la qual s’ajustarà als següents supòsits d’exempcions:

Exempció total.

L’exempció s’atorga si l'alumne acredita l'experiència professional en el mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit de FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.

Exempció Parcial

Hi ha dos tipus d'exempció parcial:

L’exempció s’atorga si l'alumne acredita l'experiència professional en el mateix camp i tipus i grau de competències professionals del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit de FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà del 50% de les hores de FCT del cicle.

L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit de FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà d’un 25% de les hores de FCT del cicle.

IPMBDepartament de Manteniment Industrial2011-2012