Guia Docent Cicle Mig de Manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris

Tècnic en Manteniment de Vaixells d’Esbarjo i Serveis Portuaris

[Família deManteniment i serveis a la producció]

2000 hores (2 cursos acadèmics)

Competències professionals

On treballaràs?

En empreses on es realitzin les següents tasques:

Què estudiaràs?

Crèdits

Primer curs (matí de 8 h a 13.30 h)

C4 Qualitat en el muntatge i procés 35h
C6 Representació gràfica i verificació d’elements mecànics 35h
C7 Tècniques de mecanització i unió 150h
C8 Electrotècnia 105h
C9 Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 130h
C10 Seguretat en el muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions 35h
C15 Mecanitzat i muntatge en el taller de fusteria d’embarcacions 140h
C16 Construcció d’embarcacions i peces amb materials compostos 110h
C17 Tractament i protecció de superfícies de les embarcacions 70h
C18 Manteniment de les veles, lones i eixarcia de l’embarcació 90h

Segon curs (tarda de 16 h a 21 h)

C1 Muntatge i manteniment mecànic 120h
C2 Muntatge i manteniment elèctric 105h
C3 Conducció i manteniment de línies automatitzades 70h
C5 Administració, gestió i comercialització en la petita empresa 60h
C11 Relacions en l’equip de treball 60h
C12 Formació i orientació laboral 60h
C13 Formació en centres de treball 210h
C14 Síntesi 60h
C19 Motors, propulsors i govern 105h
C20 Sistemes auxiliars, seguretat i confort 140h
C21 Sistemes d’ajut a la navegació i comunicacions 140h

Quin requisit necessites per a accedir al cicle?

Si vols continuar estudiant, què pots fer?

La formació pràctica en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriu l’institut i l’empresa.

Aquestes pràctiques són obligatòries i formen part del programa curricular del cicle formatiu. Tenen una durada de 350 hores i es poden realitzar a partir del tercer trimestre del primer curs.

Objectius

Amb la FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

Programació i avaluació

El tutor de l’alumne programarà la FCT segons un pla d’activitats acordat amb l’empresa col·laboradora. L’alumne disposarà d’un quadern electrònic de seguiment via web, a través del qual el tutor anirà supervisant el desenvolupament de les pràctiques.

En acabar la FCT, la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne, mitjançant un informe que incorporarà al quadern de seguiment. El tutor a partir d'aquesta valoració qualificarà la FCT com a Apte o No Apte.

Exempcions

En el cas en què l’alumne acrediti haver assolit els objectius d’adquisició de competència professional i d’inserció laboral de manera parcial o total, mitjançant l’experiència laboral, podrà demanar l’exempció total o parcial de la FCT.

L'exempció la resoldra la direcció del centre.El tutor assessorarà a l'alumne sobre el procés de sol·licitud d’exempció i la documentació necessària, la qual s’ajustarà als següents supòsits d’exempcions:

Exempció total.

L’exempció s’atorga si l'alumne acredita l'experiència professional en el mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit de FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita.

Exempció Parcial

Hi ha dos tipus d'exempció parcial:

L’exempció s’atorga si l'alumne acredita l'experiència professional en el mateix camp i tipus i grau de competències professionals del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit de FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà del 50% de les hores de FCT del cicle.

L’exempció s’atorga per experiència professional en qualsevol activitat professional. S’haurà d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit de FCT del cicle formatiu del qual se sol·licita. En aquest cas l’exempció serà d’un 25% de les hores de FCT del cicle.

IPMBDepartament de Manteniment Industrial2011-2012